A N U N Ț

Clubul  Sportiv  Universitatea  Cluj-Napoca,  cu  sediul  in  Cluj-Napoca  str. Cardinal Iuliu  Hossu nr.23 , jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează: 

DENUMIREA POSTULUI: Referent

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Marketing

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

Studii: – studii: superioare    

– vechime in specialitatea studiilor: minim 6 ani, în domeniul marketing, comunicare, social media    

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente: 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european. 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI: 

Nr. crt. Activităţi

Data și ora

1.

Publicarea anunțului

 06.03.2023

2. Dată limită depunere dosarelor de participare la concurs la adresa: Clubul  Sportiv  Universitatea  Cluj-Napoca,  cu  sediul  in  Cluj-Napoca  str. Cardinal Iuliu  Hossu nr.23, jud. Cluj.

 20.03.2023, ora 14.00

3.

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 22.03.2023, ora 14.00

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

23.03.2023, ora 12.00

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

23.03.2023, ora 14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

24.03.2023, ora 12.00

7.

Susţinerea probei scrise  28.03.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise

28.03.2023, ora 14.00

9.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 29.03.2023, ora 12.00

10.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

29.03.2023, ora 14.00

11. Susţinerea interviului

30.03.2023, ora 10.00

12.

Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 30.03.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

31.03.2023, ora 12.00

14.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 31.03.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului

03.04.2023, ora 12.00

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Referent: 

 • Hotarare nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva
 • Legea nr. 69/2000 Legea Educatiei Fizice si Sportului ;
 • Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal ;
 • Legea 500/2002 actualizata – privind finantele publice ;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii ;

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant vacant de Referent:

 • Hotarare nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva
 • Legea nr. 69/2000 Legea Educatiei Fizice si Sportului ;
 • Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal ;
 • Legea 500/2002 actualizata – privind finantele publice ;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii ;

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0724087235 , la adresa de e-mail: csuniversitateacluj@yahoo.com și pe website: www.u-cluj.ro, persoană de contact: Doroftei Camelia, având funcția de contabil. 

Director

Ovidiu Vasu